no
en

Etiske retningslinjer

Interfrukt har intensjoner om at verdenserklæringen om menneskerettigheter etterleves. 

Vår økonomiske innflytelse er liten i en stor verden, men åpner likevel for etisk innflytelse og økt bevissthet rundt internasjonalt anerkjente menneskerettighetsstandarder. Interfrukt vil i kontakt med våre forretningsforbindelser vektlegge etiske retningslinjer på samme måte som vi legger vekt på korrekt pris og kvalitet. Vi unngår handel med alle selskaper som ikke følger nasjonale/internasjonale standarder med tanke på arbeidstimer, lønnsnivå og arbeidsforhold/sikkerhet. Alle våre leverandører må akseptere vår Code of Conduct. 

Interfrukt krever ærlighet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår virksomhet. Alle ansatte og tillitsvalgte skal opptre redelig og troverdig. Vi skal gjennom våre handlinger skape tillit og trygghet, opptre profesjonelt, pålitelig og følge norsk lov. Vi skal ha kundene i fokus gjennom å være konkurransedyktige og tilgjengelige, og vi skal ha fokus på kvalitet og sikre en helhetlig tenkning gjennom hele verdikjeden.