no
en

Etiske retningslinjer

Interfrukt er dedikert til å drive bærekraftig forretningsvirksomhet som tar hensyn til mennesker, samfunn og
miljø. Vi har sluttet oss til FNs bærekraftsmål og handlingsplan. Den har som mål å oppfylle dagens
generasjoners behov, uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner.


Vi anerkjenner at vår innflytelse kan virke begrenset i en global sammenheng, men vi er fast overbevist om at
vårt engasjement kan utgjøre en reell forskjell. I våre forretningsforbindelser, legger vi like stor vekt på
bærekraftig forretningspraksis, som vi gjør på rettferdige priser og kvalitet. Vi forplikter oss til å fremme og
opprettholde bærekraftige leverandørkjeder, ved å unngå samarbeid med virksomheter som ikke følger våre
retningslinjer. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger sikrer vi at våre leverandører følger våre retningslinjer og
minimerer risikoen for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden.


Vi anser korrupsjon som et alvorlig problem, som undergraver samfunn. Som en del av vårt engasjement for
bærekraftig utvikling ser vi på antikorrupsjonsarbeid, som en viktig prioritet. I vår virksomhet streber vi alltid
etter å være ærlige, redelige, å skape trygghet og forutsigbarhet gjennom våre handlinger. Vi legger også vekt på å
opprettholde en åpen og transparent leverandørkjede, som skal sikre offentlighetens krav til informasjon.


Gjennom vår bærekraftstrategi, skal vi være med på å skape endringer og sikrer bærekraftig grønn vekst som skal
bidra til å snu klimakrisen. Vi forstår at en bærekraftig forretningspraksis og kampen mot korrupsjon, er et ledd i
dette. Dette igjen er grunnleggende for vår suksess på lang sikt, og vi tar denne forpliktelsen på alvor.